تعرفه و هزینه های بستری

هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1397

اتاق یک تخته
6,329,000 ريال
اتاق دو تخته
4,752,000 ريال
اتاق سه تخته و بیشتر
3,164,000 ريال
بخش نوزادان سالم
1,588,000 ريال
بخش نوزادان بیمار
2,214,000 ريال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
5,508,000 ريال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
4,320,000 ريال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU)
11,016,000 ريال
بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
11,016,000 ريال