تعرفه بستری

هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1398

اتاق یک تخته
7,742,240 ريال
اتاق دو تخته
5,813,040 ريال
اتاق سه تخته و بیشتر
3,870,060 ريال
بخش نوزادان سالم
1,942,980 ريال
بخش نوزادان بیمار
2,708,300 ريال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
6,737,360 ريال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
5,284,100 ريال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU)
13,245,904 ريال
بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
13,245,904 ريال
هزینه همراه
700,000 ریال